alt
 
2003
The number of patent or priority reference on  patent application, date of registration The name of patent or patent application The authors
1 № 1706 from 14.01.2003 Spring rapeseed GALANT

Bochkaryova E.B., 
Karpachyov V.V.,
Shpota V.I.

2 № 1715 from 20.01.2003 Winter rapeseed METEOR Bochkaryova E.B., 
Gorlov S.L.,
Serdyuk V.V., 
Khalilova L.A.
3 № 1851 from 07.05.2003 Winter mustard SNEZHINKA Vorobyova G.L.,
Galkin P.M.,
Galkina G.G.,
Konovalov N.G.
4 № 1891 from 10.06.2003 Soybean LIRA Zelentsov S.V., 
Kochegura A.V.,
Podkina D.V.,
Trembak E.N.
5  № 1893 from 10.06.2003 Soybean DELTA Zelentsov S.V., 
Kochegura A.V.,
Petibskaya V.S.,
Trembak E.N.
6  № 1892 from 10.06.2003 Soybean RENTA Zelentsov S.V., 
Kochegura A.V.,
Petibskaya V.S., 
Trembak E.N.
7  № 1948 from 04.08.2003 Sunflower hybrid KUBANSKY 941 Antonova T.S., Bochkaryov N.I., 
Bochkovoy A.D., Veter I.I.,
Golovin A.V., Goncharov S.V.,
Gridnev A.K., Savchenko V.D.,
Shapovalova L.G., Sharygina M.L.
8  № 2034 from 16.12.2003 Winter rapeseed OTRADNENSKY Bochkaryova E.B., 
Sheygerevich G.I.,
Shpota V.I.
9  № 2035 from 16.12.2003 Sunflower hybrid TRIUMF Antonova T.S., 
Bochkaryov N.I., 
Bochkovoy A.D.,
Veter I.I.,
Golovin A.V., 
Goncharov S.V.,
Gridnev A.K., 
Medyannikov N.V.,
Medyannikova T.F., 
Savchenko V.D.,
Shapovalova L.G.,
Sharygina M.L. 
10  № 2202187 from 20.04.2003 Composition and control method of fungoid diseases of sunflower Piven V.T.,
Arustamova I.S.,
Alifirova T.P.,
Semerenko S.A.,
Mikhailyuchenko N.G.
11  № 2206981 from 27.06.2003 Method of determination of sunflower resistance to fusarium Antonova T.S.,
Saukova S.L.
12  № 2215406 from 10.11.2003 Method of creation of soybean forms with changed fatty acid composition of oil Zelentsov S.V., 
Kochegura A.V.,
Shvedov I.V.,
Shishkov G.Z.
13  № 2215407 from 10.11.2003    Method of creation of parental germplasm for plant breeding Zelentsov S.V., 
Kochegura A.V.