alt
 
2002
The number of patent or priority reference on  patent application, date of registration The name of patent or patent application The authors
1  № 1300 from 01.04.2002 Oil flax variety VNIIMK 630 Galkin F.M.,
Ryabenko L.G.
2  № 1308 from 03.04.2002 Sunflower hybrid KUBANSKY 931 Bochkaryov N.I.,
Bochkovoy A.D.,
Golovin A.V.,
Goncharov S.V.,
Gridnev A.K.,
Savchenko V.D.,
Slyusar E.L.,
Shapovalova L.G.,
Sharygina M.L.
3  № 1309 from 03.04.2002 Soybean variety VESTA Zelentsov S.V.,
Kochegura A.V.,
Petibskaya V.S.,
Trembak E.N.
4  № 1328 from 08.04.2002 Variety of winter turnip rapeseed ZLATA Bochkaryova E.B.,
Gorlov S.L.,
Serdyuk V.V.,
Khalilova L.A.
5  № 1514 from 18.09.2002 Sunflower line VK 876 Antonova T.S.,
Bochkaryov N.I., 
Bochkovoy A.D.,
Veter I.I.,
Golovin A.V., 
Goncharov S.V.,
Gridnev A.K., 
Demurin Ya.N.,
Efimenko S.G.,
Savchenko V.D.,
Shapovalova L.G.,
Sharygina M.L.
6 № 1515 from 18.09.2002 Sunflower line VK 175 Antonova T.S., 
Bochkaryov N.I., 
Bochkovoy A.D.,
Veter I.I.,
Golovin A.V., 
Goncharov S.V.,
Gridnev A.K., 
Demurin Ya.N.,
Efimenko S.G., 
Savchenko V.D.,
Shapovalova L.G.,
Sharygina M.L.
7 № 2185724 from 27.07.2002 Method of creation of natural soybean hybrids Trembak E.N.,
Kochegura A.V.
8 № 2187921 from 27.08.2002 Bed for seeds germination Veter I.I.,
Guseva T.E.,
Kolbasin V.G.,
Gorev G.G.
9 № 2191998 from 27.10.2002 The simulator of signals of free precession of the nuclear magnetic resonance and spin echos from oil in the seeds of oil crops Vityuk B.Ya.,
Prudnikov S.M.,
Gorelikova I.A.