alt
 
2005

 

 

The number of patent or priority reference on patent application, date of registration The name of patent or patent application The authors
1 № 2615 from 24.03.2005 Soybean variety VALENTA Zelentsov S.V.,
Kochegura A.V.,
Moshnenko E.V.,
Petibskaya V.S.,
Trembak E.N.
2 № 2616 from 24.03.2005 Soybean variety TREMBITA Zelentsov S.V.,
Kochegura A.V.,
Trembak E.N.
3 № 2617 from 24.03.2005 Siybean variety LAKTA Zelentsov S.V.,
Kochegura A.V.,
Moshnenko E.V.,
Petibskaya V.S.,
Trembak E.N.
4 № 2618 from 24.03.2005 Soybean variety LIANA Zelentsov S.V.,
Kochegura A.V.,
Trembak E.N.
5  № 2619 from 24.03.2005 Soybean variety NIKA  Zelentsov S.V.,
Kochegura A.V.,
Trembak E.N.
6 № 2639 from 13.04.2005 Sunflower hybrid JUPITER Antonova T.S.,
Bochkaryov N.I.,
Bochkovoy A.D.,
Byatets M.V.,
Veter I.I.,
Golovin A.V.,
Goncharov S.V.,
Gridnev A.K.,
Savchenko V.D.,
Shapovalova L.G.,
Yurkov P.I.,
Yurkov Yu.P.
7 № 2640 from 13.04.2005 Sunflower variety SUR Borodin S.G.,
Voloshina O.I.,
Detsyna A.A.,
Ilatovsky V.P.,
Pigrova S.K.,
Khatnyansky V.I.
 8 № 2641 from 13.04.2005 Sunflower variety BORODINSKY Borodin S.G.,
Detsyna A.A.,
Ilatovsky V.P.,
Kotlayrova I.A.,
Lavrenko O.V.,
Pigrova S.K.
 9 № 2642 from 13.04.2005 Sunflower variety BUZULUK Borodin S.G.,
Byatets V.I.,
Detsyna A.A.,
Ilatovsky V.P.,
Pigrova S.K.,
PoltorakaA.A.
10 № 2649 from 13.04.2005 Spring rapeseed variety TAVRION Bochkaryova E.B.,
Gorlov S.L.,
Serdyuk V.V.,
Khalilova L.A.
11 № 2650 from 13.04.2005 Mustard variety ROSINKA Vorobyova G.L.,
Galkina G.G.,
Konovalov N.G.
12 № 2652 from 13.04.2005 Castor variety VOLZHSKAYA Sviridov A.A.,
Budnikov E.N.,
Ovcharova L.R.
13 № 2653 from 13.04.2005 Castor variety KHRUSTALNAYA 66 Sviridov A.A.,
Budnikov E.N.,
Ovcharova L.R.
14  № 2844 from 28.09.2005 Sunflower line VK 850 Bochkaryov N.I.,
Bochkovoy A.D.,
Goncharov S.V.,
Demurin Ya.N.,
Efimenko S.K.,
Efimenko S.G.,
Savchenko V.D.
15 № 2845 from 28.09.2005 Sunflower line VK 588 Bochkaryov N.I.,
Bochkovoy A.D.,
Goncharov S.V.,
Demurin Ya.N.,
Efimenko S.K.,
Efimenko S.G.,
Savchenko V.D.,
Peretyagina T.M.
16 № 2254709 from 27.06.2005 The method of creation of high-yielding autopollinated plants based on the effect of fixed heterosis Zelentsov S.V.,
Kochegura A.V.,
Petibskaya V.S.,
Moshnenko E.V.
17 № 2265487 from 10.12.2005 The method of cleaning of sunflower seeds and the line for its implementation Lukomets V.M., 
Shaforostov V.D.,
Tyurin A.A., 
Isaev A.V.,
Bereznikov A.N.
18 № 2265987 from 20.12.2005 The method of post-harvesting treatment of castor piles and the ne for its implementation Shaforostov V.D.,
Tyurin A.A., 
Mazina T.G.
19 № 2265988 from 20.12.2005 The method of cleaning of seeds from sclerotium of white rot and the line ofr its implementation Lukomets V.M., 
Shaforostov V.D.,
Tyurin A.A., 
Isaev A.V.,