alt
 
2007

 

The number of patent or priority reference on patent application, date of registration The name of patent or patent application The authors
1 № 3569 from 10.04.2007 Soybean variety PARMA Boriskin I.V.,
Zelentsov S.V.,
Kochegura A.V.,
Moshnenko E.V.
Miroshnichenko M.V.,
Moshnenko E.V.
2 № 3570 from 10.04.2007 Soybean variety ALBA Boriskin I.V.,
Zelentsov S.V.,
Kochegura A.V.,
Moshnenko E.V.
Miroshnichenko M.V.,
Moshnenko E.V.
3 № 3636 from 11.05.2007 Sunflower variety BELOSNEZHNY Borodin S.G.,
Detsyna A.A.,
Ilatovsky V.P.,
Kotlyarova I.A.,
Pigrova S.K.
4 № 3635 from 11.05.2007 Sunflower variety ALBATROS Borodin S.G.,
Detsyna A.A.,
Ilatovsky V.P.,
Kotlyarova I.A.,
Pigrova S.K.
5 № 3637 from 11.05.2007 Sunflower line VK 174 Antonova T.S.,
Bochkaryov N.I.,
Bochkovoy A.D.,
Byatets M.V.,
Veter I.I.,
Golovin A.V.,
Goncharov S.V.,
Gridnev A.K.,
Ryzhenko E.N.,
Savchenko V.D.,
Shapovalova L.G.
6 № 3638 from 11.05.2007 Sunflower line VK 678 Antonova T.S.,
Bochkaryov N.I.,
Bochkovoy A.D.,
Byatets M.V.,
Veter I.I.,
Golovin A.V.,
Goncharov S.V.,
Gridnev A.K.,
Ryzhenko E.N.,
Savchenko V.D.,
Shapovalova L.G.
7 № 3639 from 11.05.2007 Sunflower line VK 551 Antonova T.S.,
Bochkaryov N.I.,
Bochkovoy A.D.,
Byatets M.V.,
Veter I.I.,
Golovin A.V.,
Goncharov S.V.,
Gridnev A.K.,
Ryzhenko E.N.,
Savchenko V.D.,
Shapovalova L.G.
8 № 3640 from 11.05.2007 Parental form of sunflower hybrids CMS Kubansky 176 Antonova T.S.,
Bochkaryov N.I.,
Bochkovoy A.D.,
Byatets M.V.,
Veter I.I.,
Golovin A.V.,
Goncharov S.V.,
Gridnev A.K.,
Ryzhenko E.N.,
Savchenko V.D.,
Shapovalova L.G.
9 № 3641 from 11.05.2007 Parental form of sunflower hybrids CMS Kubansky 86 Antonova T.S.,
Bochkaryov N.I.,
Bochkovoy A.D.,
Byatets M.V.,
Veter I.I.,
Golovin A.V.,
Goncharov S.V.,
Gridnev A.K.,
Ryzhenko E.N.,
Savchenko V.D.,
Shapovalova L.G.
10 № 3664 from 04.07.2007 Sunflower line VK 195 Bochkaryov N.I.,
Bochkovoy A.D., 
Goncharov S.V., 
Demurin Ya.N.,
Efimenko S.K., 
Efimenko S.G., 
Peretyagina T.M.
11 № 3665 from 04.07.2007 Sunflower line VK 508 Borisenko O.M.,  
Bochkaryov N.I.,
Goncharov S.V., 
Demurin Ya.N.,
Efimenko S.K., 
Efimenko S.G.
12 № 3749 from 29.10.2007 Variety of turnip rapeseed LYUBAVA Bochkaryova E.B., 
Gorlov S.L.,
Serdyuk V.V., 
Khalilova L.A.
13 № 2294965 from 10.03.2007 The method of assessment of uniformity of inbred lines and level of hybridity of seeds of F1 sunflower Antonova T.S., 
Chelyustnikova T.A., 
Guchetl S.Z., 
Ramazanova S.A.
14 № 2302105 from 10.07.2007 The method of reception of sunflower hybrid Demurin Ya.N., 
Peretyagina T.M.,
Borisenko O.M., 
Veter I.I.
15 № 2290785 from 10.01.2007 The method of creation of isogenic line by the dominant trait of seed of plants Efimenko S.K., 
Efimenko S.G., 
Demurin Ya.N.
16 № 64848 from 27.07.2007 The device for presowing treatment of seed of agricultural crops Lukomets V.M., 
Shaforostov V.D.