alt
 
2008The number of patent or priority reference on patent application,
date of registration

The name of patent or patent application

The authors 

1 № 4122 from 02.07.2008, application № 9463948 with priority date 
06.12.2005
Sunflower hybrid PRIZYOR Bochkaryov N.I.
Bochkovoy A.D.
Goncharov S.V.
Gorbachenko F.I.
Luchkin N.S.
Savchenko V.D.
Usatenko T.V
2 № 2318309 from 10.03.2008 The method of post-harvest handling of castor piles 
and a line for its implementation
Shaforostov V.D.
Tyurin A.A.
3 № 2319335 from 20.04.2008 The device for castor threshing Shaforostov V.D.
Tyurin A.A.
4 № 2322490 from 20.04.2008 The strain of fungus Penicillium Vermiculatum Dang. Vizr - 24 for
creating of preparation against phytopathogenic fungi
Maslienko L.V.
Lukomets V.M.
5 № 2322044 from 20.04.2008 Portable isolation shelter for plant protection Lukomets V.M.
Shaforostov V.D.
Gridnev A.K.
Tyurin A.A.
Isaev A.V.
6 № 2333038 from 10.09.2008 Pneumatic sorting table Suntsov N.E. 
Shaforostov V.D. 
Dombrovsky S.B. 
Perelyubsky A.Z. 
Turishchev N.F.
7 № 4123 from 02.07.2008 Sunflower hybrid MERCURY Antonova T.S.
Bochkaryov N.I.
Bochkovoy A.D.
Byatets M.V.
Veter I.I.
Golovin A.V.
Goncharov S.V.
Gridnev A.K.
Ryzhenko E.N.
Savchenko V.D.
Shapovalova L.G
8 № 3890 from 13.05.2008 Winter rapeseed variety LORIS Bochkaryova E.B.
Gorlov S.L.
Serdyuk V.V.
Khalilova L.A.
9 № 4088 from 09.06.2009 Variety of spring false flax OMICH  Kuznetsova G.N.
Starikova V.M.
Loshkomoinikov I.A.
Polyakova R.S.
10 № 4135 from 10.07.2008. Coriander variety SVETLY Dudin V.S.
Zhuravleva O.D.
Silchenko V.M.
11 № 3764 from 02.07.2008 Sunflower line ED 269 Gorbachenko F.I.
Usatenko T.V.
Gorbachenko O.F.
Luchkin N.S.
Burlyaeva E.G.
Zhitnik N.A.
12 № 4286 from 07.11.2008 Sunflower line ED 931 Gorbachenko F.I.
Usatenko T.V.
Gorbachenko O.F.
Luchkin N.S.
Burlyaeva E.G.
Zhitnik N.A.
13 № 4287 from 07.11.2008 Sunflower line ED 236 Gorbachenko F.I.
Usatenko T.V.
Gorbachenko O.F.
Luchkin N.S.
Burlyaeva E.G.
Zhitnik N.A.
14 № 4288 from 07.11.2008 г. Sunflower line ED 340 Gorbachenko F.I.
Kostryba M.I. 
Martynova L.A. 
Mezinova V.V. 
Usatenko T.V.