alt
 
2009

 

The number of patent or priority reference on patent application,
date of registration
The name of patent or patent application The authors
1  № 2342828 from 10.01.2009  The method of preservation of sunflower downy mildew pathogen Borodin S.G. 
Kotlyarova I.A.
Tereshchenko G.A. 
Sosnina Yu.M.
2  № 374977 from 19.03.2009 Vermikulen Patent holder is FSBSI VNIIMK
3  № 2359257 from 20.06.2009 The method of quantitative analysis of substances on the basis of NMR-analyzer, specifically of oil
and water, in test of products of seeds processing of oil crops - seed meal and seed cake 
Vityuk B.Ya.
Gorelikova I.A.
4  № 2366935 from 10.09.2009 The method of evaluation of oleic acid content in the oil of sunflower seeds Vityuk B.Ya.
Gorelikova I.A.
5  № 86839 from 20.09.2009 Air-and-screen separator Shaforostov V.D. 
Priporov I.E.
6  № 2370948 from 27.10.2009. The method of development of genetically clean seeds of maternal form for sunflower hybrid

Derevenets V.N. 
Dyakov A.B. 
Zaitsev N.I.
Frolov S.S.
7  № 2376751 from 27.12.2009


The method of evaluation of sunflower resistance to dry rot of head 

Borodin S.G. 
Kotlyarova I.A.
Tereshchenko G.A. 
Sosnina Yu.M.
Efimenko S.G.
8  № 2376752 from 27.12.2009 The method of evaluation of sunflower resistance to dry rot of head  Borodin S.G. 
Kotlyarova I.A.
Tereshchenko G.A. 
Sosnina Yu.M.
9  № 4731 from 21.04.2009 Sunflower variety ORESHEK Borodin S.G. 
Voloshina O.I.
Detsyna A.A. 
Ilatovsky V.P.
Kotlyarova I.A. 
Lebedovsky Ya.A.
Mamonov A.I.
Pigrova S.K.
10  № 4923 from 26.10.2009 Sunflower variety PERESVET Borodin S.G. 
Detsyna A.A.
Ilatovsky V.P. 
Kotlyarova I.A.
Mamonov A.I.
Pigrova S.K.
 11  № 4924 from 26.10.2009    Sunflower hybrid HERMES Bochkovoy A.D. 
Goncharov S.V.
Savchenko V.D. 
Ryzhenko E.N.
Byatets M.V.
Zakharova M.V.
Golovin A.V.
Gridnev A.K.
Bochkaryov N.I. 
Shapovalova L.G.
Antonova T.S.
Veter I.I.
Efimenko S.G.
 12  № 4922 from 26.10.2009 Sunflower hybrid AVANGARD Antonova T.S. 
Bochkaryov N.I.
Bochkovoy A.D. 
Byatets M.V.
Veter I.I.
Golovin A.V.
Goncharov S.V. 
Gridnev A.K.
Loshkomoinikov I.A. 
Rabkanov S.V.
Ryzhenko E.N. 
Savchenko V.D. 
Shapovalova L.G.
 13  № 4528 from 20.02.2009 Sunflower line VA 317 Derevenets V.N.
Dudka N.Z.
Zaitsev N.I. 
Mamonov I.F. 
Mamonova R.N. 
Frolova I.N.
Frolov S.S.
 14  № 4529 from 20.02.2009 Sunflower line VA 325 Derevenets V.N.
Dudka N.Z.
Zaitsev N.I. 
Mamonov I.F. 
Mamonova R.N. 
Frolova I.N.
Frolov S.S.
 15  № 4925 from 26.10.2009   Soybean variety SLABIA Zelentsov S.V. 
Kochegura A.V.
Miroshnichenko M.V 
Moshnenko E.V.
Saveliev A.A.
 16  № 4778 from 01.06.2009 Mint variety RADUGA Gnutova L.K.
Maskunov V.V.
Solonitskaya V.B. 
Shuvaeva T.P.
 17  № 4779 from 01.06.2009 Mint variety MECHTA Gnutova L.K.
Maskunov V.V.
Solonitskaya V.B. 
Shuvaeva T.P.
 18  № 4777 from 01.06.2009 Mint variety VESNA Gnutova L.K. 
Kiyan V.B.
Solonitskaya V.B. 
Shuvaeva T.P.

19 № 4673 from 25.03.2009 Sunflower line VD 354 Gorbachenko F.I.,
Usatenko T.V.,
Gorbachenko O.F.,
Luchkin N.S.,
Burlyaeva E.G.,
Zhitnik N.A.
20 № 4780 from 01.06.2009    Sunflower line VA 4 Derevenets V.N.,
Zaitsev N.I.,
Mamonov I.F.,
Mamonova R.N.,
Rusinova I.N.,
Frolov S.S.
21 № 4672 from 25.03.2009  Sunflower line ED 788 Gorbachenko F.I.,
Usatenko T.V., 
Gorbachenko O.F.,
Luchkin N.S.,
Zhitnik N.A.,
Burlyaeva E.G.