alt
 
2010
The number of patent or priority reference on patent application, date of registration The name of patent or patent application The authors
1  № 2388828 from 10.05.2010 The method of identification of soybean varieties on the basis of microsatellite (SSR) markers Antonova T.S.,
Ramazanova S.А.,
Guchetl S.Z.,
Chelyustnikova T.А.
2  № 2398883 from 10.09.2010 The method of identification of soybean hybrid plants by using microsatellite (SSR) DNA loci Ramazanova S.А.,
Guchetl S.Z., 
Chelyustnikova T.А.,
Antonova Т.S.,
Araslanova N.M.
3  № 2402215 from 27.10.2010 Insecticide and fungicide composition and the methods of pest control and control of agricultural crops diseases Piven V.T.,
Shulyak I.I.,
Semerenko S.A.
4  № 2405295 from 10.12.2010 The management practice of winter rapeseed Zaitsev N.I.,
Ustarkhanova E.G.
5  № 90361 from 10.01.2010 Pneumatic separator of sunflower seeds Shaforostov V.D., 
Priporov I.E.
6  № 91898 from 02.11.2010 Pneumatic separator of sunflower seeds Shaforostov V.D., 
Priporov I.E.
7  № 5232 from 26.02.2010 Sunflower hybrid ALTAIR Bochkaryov N.I.,
Bochkovoy A.D.,
Byatets M.V.,
Golovin A.V., 
Goncharov S.V., 
Gridnev A.K.,
Zakharova M.V.,
Medyannikov N.V.,
Medyannikova T.F., 
Pivnenko O.V.,
Ryzhenko E.N., 
Savchenko V.D., 
Shapovalova L.G.
8  № 5399 from 13.05.2010 Sunflower variety BALOVEN Puzikov A.N., 
Borodin S.G.
9  № 5400 from 13.05.2010 White mustard variety KOLLA Bochkaryova E.B.,
Gorlov S.L.,
Gorlova L.A.,
Serdyuk V.V.,
Trubina V.S.,
Shket V.N.
10  № 5401 from 13.05.2010 Winter mustard variety DZHUNA Gorlov S.L.,
Konovalov N.G.,
Trubina V.S.
11 № 5402 from 13.05.2010 Mustard variety ZOLUSHKA Gorlov S.L., 
Konovalov N.G.,
Trubina V.S.
12 № 5403 from 13.05.2010 Spring rapeseed variety START Kuznetsova G.N.,
Polyakova R.S.,
Starikova V.M.
13 № 5360 from 14.04.2010 Sunflower hybrid BERKUT Derevenets V.N.,
Zaitsev N.I.,
Mamonov I.F.,
Mamonova R.N.,
Rusinova I.N.,
Frolov S.S.
14 № 5638 from 11.11.2010 Sunflower line ED 73 Gorbachenko F.I.,
Usatenko T.V.,
Gorbachenko O.F.,
Luchkin N.S.,
Zhitnik N.A.,
Burlyaeva E.G.,
Usatov A.V.
15 № 5637 from 11.11.2010 Sunflower line ED 169 Gorbachenko F.I.,
Usatenko T.V., 
Gorbachenko O.F.,
Luchkin N.S.,
Zhitnik N.A.,
Burlyaeva E.G.,
Gorbachenko V.D.