alt
 
2012

 

The number of patent or priority reference on  patent application, date of registration

The name of patent or patent application The authors
1 № 114819 from 20.04.2012 Seeding plate Lukomets V.M.,
Trubilin A.I.,
Shaforostov V.D.,
Efimkin N.V.,
Makarov S.S.,
Minka S.A.
2 № 2442318 from 20.02.2012  Method of determination of germination ability of seeds of sunflower broomrape Antonova T.S.,
Araslanova N.M.
3 № 2468582 from 10.12.2012  The insecticide and fungicide composition and method of control of pests and diseases of cruciferous crops Piven V.T.,
Semerenko S.A., 
Serdyuk O.A.
4 № 6358 from 29.03.2012  Sunflower hybrid DONSKOY 354 Burlyaeva E.G.,
Gorbachenko O.F.,
Gorbachenko F.I.,
Zhitnik N.A.,
Luchkin N.S.,
Malay N.F.,
Usatenko T.V.
5 № 6359 from 29.03.2012 Sunflower hybrid DON RA Gorbachenko O.F., 
Gorbachenko F.I., 
Luchkin N.S..,
Lyakhov V.P.,
Malay N.F., 
Usatenko T.V.
6 № 6381 from 21.03.2012 Sunflower hybrid PATRIOT Burlyaeva E.G.,
Gorbachenko V.D., 
Gorbachenko O.F., 
Gorbachenko F.I., 
Zhitnik N.A.,
Luchkin N.S., 
Usatenko T.V.
7 № 6635 from 06.11.2012   Sunflower hybrid FAKEL Bochkaryov N.I.,
Goncharov S.V., 
Zakharova M.V.,
Ryzhenko E.N.,
Savchenko V.D.,
Shapovalova L.G.
8 № 6581 from 18.10.2012 Sunflower variety KRUPNYAK Derevenets V.N.,
Dudka N.Z.,
Zaitsev N.I.,
Mamonov I.F.,
Mamonova R.N.,
Frolov S.S.,
Frolova I.N.
9 № 6578 from 10.10.2012 Soybean variety DONSKAYA 9 Golikov N.N.,
Gorbachenko F.I.,
Zelentsov S.V.,
Kochegura A.V.,
Shurupov V.G.
10 № 6347 from 21.02.2012   Mustard variety NIKA Gorlov S.L.,
Trubina V.S.
11 № 6636 from 06.11.2012 Winter rapeseed variety MEOT Bochkaryova E.B.,
Gorlov S.L.,
Gorlova L.A.,
Serdyuk V.V.,
Shket V.N.
 12 № 6430 from 17.04.2012 Spring turnip rapeseed variety LUCHISTAYA Kuznetsova G.N.,
Polyakova R.S.,
Suvorova Yu.N.