alt
 
2013
The number of patent or priority reference on patent application, date of registration The name of patent or patent application The authors
1 № 2471350 from 10.01.2013 The insecticide and fungicide composition and method of control of pests and diseases of cruciferous crops Piven V.T., 
Semerenko S.A.,  
Serdyuk O.A.,
Shulyak I.I.
2 № 2479990 from 27.04.2013 Method of soybean hybridization Kochegura A.V.,
Boriskin I.V.,
Tkacheva A.A.
3 № 2482665 from 27.05.2013 Method of selection of high-yielding forms of soybean Dyakov A.B.,
Kochegura A.V., 
Lukomets V.M.,
Tkacheva A.A.
4 № 129351 from 27.06.2013 Universal grain and seed cleaner line Lukomets V.M., 
Shaforostov V.D.,
Makarov S.S.,
Khatnyansky V.I.,
Minka A.I.,
Povalev V.P.
5 № 6849 from 11.03.2013 Sunflower hybrid NATALI Derevenets V.N.,
Dyakov A.B., 
Zaitsev N.I.,
Mamonov I.F., 
Mamonova R.N., 
Frolova I.N.,
Frolov S.S.
6 № 2483529 from 10.06.2013 Method of selection of high-yielding forms of soybean Kochegura A.V., 
Lukomets V.M., 
Tkacheva A.A.
7  № 6898 from 14.05.2013 Sunflower variety UMNIK Borodin S.G.,
Detsyna A.А.,
Ilatovsky V.P.,
Pigrova S.K.,
Kotlyarova I.A.,
Lebedovsky Yu.A.,
Illarionova I.V.
8 № 6899 from 14.05.2013    Soybean variety Chara Kochegura A.V., 
Zelentsov S.V.,
Moshnenko E.V.,
Savelev A.A.,
Dyakov A.B., 
Trunova M.V.,
Budnikov E.N.,
Luchinsky A.S.
9 № 6962 from 19.07.2013 Oil flax Biryuza Galkin F.M.,
Ryabenko L.G.,
Galkina G.G.,
Efimenko S.G.,
Ovcharova L.R.,
Sklyarov S.V.
10 № 6963 from 19.07.2013 Oil flax Fliz Galkin F.M., 
Ryabenko L.G., 
Galkina G.G., 
Efimenko S.G.,
Ovcharova L.R., 
Sklyarov S.V.
11 № 6971 from 30.07.2013 Oil flax variety SVETLYACHOK Gavrilova V.A.,
Luchkina T.N.,
Kartamysheva E.V.,
Pitko A.G.
12 № 6973 from 30.07.2013 Oil flax variety RADUGA Galkin F.M., 
Gorbachenko F.I.,
Kartamysheva E.V., 
Luchkina T.N.
13 № 2477948 from 27.03.2013 Method of cultivation of winter cruciferous crops for seeds Vorobyov V.I.,
Belousov M.M.,
Lynnik G.S.,
Volobuev V.A.,
Revenko V.Yu.