alt
 
2014
The number of patent or priority reference on patent application, date of registration The name of patent or patent application The authors
1 No 138908 of 03.03.2014 SEEDING MACHINE OF BREEDING PLANTER Shaforostov V. D., Efimkin N. V.
2 No 7302 of 28.03.2014 Variety of spring rapeseed DUET Bochkaryova E. B., Gorlov S. L., Gorlova L. A., Serdyuk V. V., Shket V. N.
3 No 7334 of 02.04.2014 Sunflower hybrid LEGION Beresneva N. D., Bochkaryov N. I., Goncharov S. V., Zakharova M. V., Ryzhenko E. N., Savchenko V. D., Trembak E. N.
4 No 7335 from 02.04.2014 Sunflower hybrid ALLIANCE TRIO Goncharov S. V., Derevenets V. N., Dyakov A. B., Zaitsev N. I., Klykov V. V., Lukomets V. M., Mamonov I. F., Savchenko V. D.,  Trembak E. N., Frolova I. N., Frolov S. S.
5 No 2516141 of 21.03.2014 Insecticide-fungicidal composition and the method of control of cruciferiuos fleas and the diseases of oil flax

Piven V. T., Tishkov N. M., Semerenko S. A., Shulyak I. I.

6 No 2516789 of 25.03.2014 Insecticide-fungicidal composition and the method of control of cruciferiuos fleas and the diseases of oil flax

Piven V. T., Tishkov N. M., Semerenko S. A., Shulyak I. I.

7 No 7389 of 29.05.2014 Sunflower hybrid OXI

Borisenko O. M., Bochkaryov N. I., Goncharov S. V., Demurin Ya. N., Efimenko S. G., Peretyagina T. M.

8 No 7390 of 29.05.2014 Sunflower hybrid IMIGE

Borisenko O. M., Bochkaryov N. I., Demurin Ya. N., Zaitsev N. I., Lukomets V. M., Pikalova N. A., Pikhtyaryova A. A., Trembak E. N.

9 No 7391 of 29.05.2014 Sunflower hybrid ARIMI Borisenko O. M., Demurin Ya. N., Zaitsev N. I., Lukomets V. M., Pikalova N. A., Pikhtyaryova A. A.Trembak E. N., Frolov S. S.
10 No 7402 of 05.06.2014 Sunflower line VK 22 IMI Borisenko O. M., Bochkaryov N.I., Demurin Ya.N., Pikhtyaryova A.A., Savchenko V.D.
11 No 7403 of 05.06.2014 Sunflower line VK 1 IMI Borisenko O.M., Demurin Ya.N., Derevenets V.N., Zaitsev N.I., Pikhtyaryova A.A.
12 No 7503 of 03.09.2014 Sunflower line VK 21 IMI Borisenko O.M., Demurin Ya.N., Zaitsev N.I., Pikhtyaryova A.A., Frolov S.S.